شاخص بورس

شاخص بورس | خبرگزاری فارس
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۳
خبرگزارس فارس جستجو جدول فوتبال نتایج زنده ارز طلا و سکه شاخص بورس خودرو داخلی خودرو خارجی دوربین عکاسی کنسول بازی مصالح ساختمانی کالاهای عمومی لپ تاپ آهن آلات تلفن همراه تبلت تلویزیون
نام شاخص حجم ارزش بالاترین کمترین قیمت پایانی روز قبل به روز رسانی
مقدار تغییر
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ۱۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۷ ۱,۳۱۷ ۱,۳۱۷ -۱۶% ۱۵۵۹% ۱۷:۳۸
ح . پارس‌ خودرو ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۵,۹۰۰% ۱% ۱۴:۴۶
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۵۳ ۴,۲۵۳ ۴,۲۵۳ ۱۵۷% ۱۶۵۳% ۱۵:۵۸
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۵۷% ۱۲۱۲% ۱۶:۵۹
سايپا ديزل‌ ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ -۷۳% ۷۴۷% ۱۵:۵۹
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۶۳ ۲,۰۱۱ ۲,۹۱۲ -۱۶% ۳۴۸۳% ۱۷:۱۷
آلومينيوم‌ايران‌ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۶۷% ۱۲۰۱% ۱۶:۱۰
شركت نفت جي ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶ ۱,۰۳۶ ۱,۰۳۶ ۴% ۱۰۰۰% ۱۴:۴۶
ح . سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ۸۹۹,۹۱۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۲% ۲۹۴% ۱۲:۴۰
سيمان فارس و خوزستان ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳ ۱,۳۴۳ ۱,۳۴۳ -۱۱% ۱۵۰۲% ۱۳:۳۱
پالايش نفت اصفهان ۶۸۳,۷۷۰,۰۰۰ ۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۵ ۱,۳۵۵ ۱,۳۵۵ -۵۹% ۳۲۷۹% ۱۵:۲۸
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ۵۵۲,۳۴۰,۰۰۰ ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۳۳% ۹۷۷% ۱۳:۱۱
ح . س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين ۵۴۴,۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۸ ۱۶۶ ۱۷۱ -۶% ۱۸۲% ۱۵:۴۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶ ۱,۹۶۶ ۰% ۱۹۵۸% ۱۲:۳۷
پالايش نفت بندرعباس ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۴% ۷۲۹۲% ۱۲:۳۴
بانك پاسارگاد ۴۹۴,۰۵۰,۰۰۰ ۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۸ ۱,۰۶۸ ۱,۰۶۸ ۵% ۱۰۱۸% ۱۲:۳۴
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ ۴۵۷,۴۷۰,۰۰۰ ۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۸ ۱,۵۸۸ ۱,۵۸۸ ۷% ۱۴۸۷% ۱۴:۲۹
ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان ۴۳۶,۵۹۰,۰۰۰ ۴۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱% ۱۸:۵۸
بيمه آسيا ۴۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۲۰ ۳۰% ۱۴۷۷% ۱۲:۴۲
ليزينگ‌خودروغدير ۳۳۹,۵۱۰,۰۰۰ ۶۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۴۰ ۷۲% ۱۱۲۵% ۱۵:۵۹
نيرو محركه‌ ۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۴۰ ۴,۱۴۰ ۴,۱۴۰ ۹۷% ۲۱۰۳% ۱۵:۴۳
حمل و نقل بين المللي خليج فارس ۳۰۳,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۲ ۳,۶۰۲ ۳,۶۰۲ ۲۴% ۲۹۰۰% ۱۶:۰۵
سرمايه گذاري خوارزمي ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۵ ۸۳۵ ۸۳۵ ۸% ۷۷۲% ۱۲:۳۵
بيمه پارسيان ۲۴۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۴ ۹۱۴ ۹۱۴ -۴۸% ۱۷۶۷% ۱۴:۴۹
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۰ ۶,۶۷۰ ۶,۶۷۰ ۹۶% ۳۴۰۵% ۱۳:۲۶
رينگ‌سازي‌مشهد ۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۲۳ ۳,۲۲۳ ۳,۲۲۳ ۱۳۲% ۱۳۹۱% ۱۷:۱۷
ح . مخابرات ايران ۲۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۱ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰ ۰ ۱۱۰۰% ۱۲:۳۶
ح . ايران‌ خودرو ۱۹۶,۷۶۰,۰۰۰ ۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۳۱ ۲,۱۵۰ ۲,۱۹۳ -۱% ۲۲۱۶% ۱۵:۲۸
پتروشيمي‌ خارك‌ ۱۹۶,۴۱۰,۰۰۰ ۳,۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۷,۶۰۰ ۱۹% ۱۴۸۱۸% ۱۳:۱۱
ح . ليزينگ رايان‌ سايپا ۱۸۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵ ۱۲۸ ۱۳۵ ۱۰% ۱۲۳% ۱۶:۴۶
ح . سيمان‌ شرق‌ ۱۸۰,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۹ ۹ ۰ ۹% ۱۲:۴۰
سرمايه‌گذاري‌نيرو ۱۷۱,۱۶۰,۰۰۰ ۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۵ ۱,۸۵۵ ۱,۸۵۵ ۹% ۱۷۰۱% ۱۵:۲۳
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵ ۳۸۱ ۳۸۱ -۱۰% ۴۲۳% ۱۲:۳۶
فولاد خراسان ۱۵۱,۱۴۰,۰۰۰ ۶۰۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۸% ۳۶۹۹% ۱۲:۴۵
توليدمحورخودرو ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۴۵ ۳,۲۹۱ ۳,۸۱۷ ۵۲% ۲۵۱۳% ۱۶:۱۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۸۰ ۳,۹۸۰ ۳,۹۸۰ ۰% ۳۹۸۶% ۱۲:۴۲
ح . سرمايه‌گذاري‌نيرو ۱۲۱,۳۱۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳ ۷۹ ۷۹ -۹% ۸۷% ۱۲:۳۶
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان ۱۱۶,۰۲۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ۵ ۵ ۵ ۰ ۵% ۱۴:۰۸
موتوژن‌ ۱۱۳,۸۳۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۷ ۶,۶۷۷ ۶,۶۷۷ ۲۸% ۵۲۰۲% ۱۲:۴۷
بانك انصار ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰ ۲,۱۵۰ ۲,۱۵۰ ۰ ۲۱۵۰% ۱۲:۳۳
بيمه پارسيان ۹۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۱ ۱,۶۹۱ ۱,۶۹۱ -۵% ۱۷۸۰% ۱۴:۳۰
ح . فولاد مباركه اصفهان ۹۶,۹۸۰,۰۰۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴ ۱۷۴ ۱۷۴ ۹% ۱۵۹% ۱۴:۴۳
ح . فولاد خوزستان ۹۳,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۰ -۴% ۱۴۵۹% ۱۴:۲۳
داده گسترعصرنوين-هاي وب ۹۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۷۹ ۶,۰۵۵ ۶,۲۶۱ ۵% ۵۹۸۰% ۱۲:۳۷
پارس‌ خودرو ۹۰,۵۴۰,۰۰۰ ۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۰ ۸۳۰ ۸۳۰ ۰ ۸۳۰% ۱۳:۳۲
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ ۹۰,۴۷۰,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۰ ۹۵۰ ۹۵۰ -۲% ۹۶۹% ۱۲:۴۵
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ۸۰,۹۸۰,۰۰۰ ۳۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۴۷ ۴,۱۴۷ ۴,۱۴۷ ۴۱% ۲۹۴۷% ۱۴:۳۰
ح. سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۸۰,۲۶۰,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۰ ۱۳۰۰% ۱۳:۰۰
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰ ۲,۶۰۰ ۲,۶۰۰ -۳% ۲۶۷۷% ۱۶:۰۵
ايران‌ خودرو ۷۱,۸۶۰,۰۰۰ ۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۸۹ ۳,۷۸۹ ۳,۷۸۹ ۳۶% ۲۷۹۲% ۱۴:۳۸