10 تیر 1399
شماره خبر: 237606

استاد پیشکسوت دانشگاه خوارزمی درگذشت

سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی

استاد پیشکسوت دانشگاه خوارزمی درگذشت


دکتر باقر ثنایی ذاکر از اساتید پیشکوست دانشگاه خوارزمی در رشته روانشانسی و علوم تربیتی دار فانی را وداع گفت.
ثنایــی ذاکــر، دکترای خود را سال ۱۳۵۸در رشته راهنمایی و مشاوره از دانشگاه کلرادوی آمریکا، فوق لیســانس راهنمایــی و مشــاوره را از دانشــگاه تهران در ســال ۱۳۵۴ و لیسانس راهنمایی و مشاوره از دانشگاه تربیت معلم تهران در ســال ۱۳۵۰ اخد کرد.دکتر ثنایی ذاکر از سال ۱۳۸۲ رئیس انجمن مشاوره ایران بود.از آثــار دکتر ثنایی ذاکر می‌توان به کتاب «مشاوره» چاپ ۱۳۵۷ و «معیارهای ازدواج و خانواده» چاپ ۱۳۸۸ اشاره کرد. همچنین در ایــن ســال‌ها می‌تــوان از کتاب‌های «مقدمـه‌ای بـر راهنمایـی و مشـاوره»، «روانشناسـی مثبـت»، «زبـان تـن»، «تکنیک‌هـای گروه»، «درمـان مبتنی بر حل مسئله: راهبردهای نوین برای خانواده درمانـی مؤثـر» و «خانواده‌هـا و خانواده درمانی» نام برد.

منبع ایسنا

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود