تصویر آگهی فراخوان  نوبت سوم ثت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرسی اتحادیه صنف آهنکاران شهرستان کرج

آگهی فراخوان نوبت سوم ثت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرسی اتحادیه صنف آهنکاران شهرستان کرج

پرینت       شماره خبر: 210752 30 بهمن 1397 - 10:14 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار آگهی آگهی فراخوان نوبت سوم ثت نام از داوطلبان هیات مدیره و بازرسی اتحادیه صنف آهنکاران شهرستان کرج منتشر شد.