هفته نامه دوست من شماره 18منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. هفته نامه دوست من را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید.[center] دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
30 آبان 1397

هفته نامه دوست من شماره 17 منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. هفته نامه دوست من را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
24 آبان 1397

هفته نامه دوست من منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. هفته نامه دوست من را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
7 مرداد 1397

هفته نامه دوست من منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. هفته نامه دوست من را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
30 اردیبهشت 1397

هفته نامه دوست من ضمیمه منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. هفته نامه دوست من را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
26 اسفند 1396

تعرفه عوارض شهرداری شهر جدید هشتگرد سال 97 ضمیمه شماره 889 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
21 بهمن 1396

تعرفه عوارض شهرداری گلسار سال 97 ضمیمه شماره 889روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
16 بهمن 1396

تعرفه عوارض شهرداری اشتهارد سال 97 ضمیمه شماره 889روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
16 بهمن 1396

تعرفه عوارض شهرداری هشتگردسال 97 ضمیمه شماره 889روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
16 بهمن 1396

ویژه نامه شهرستان فردیس ضمیمه شماره 840 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
5 آذر 1396

ویژه نامه شهرستان فردیس ضمیمه شماره 707 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد.[/center] دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
20 اردیبهشت 1396

ویژه نامه شهرستان ساوجبلاغ ضمیمه شماره 707 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
20 اردیبهشت 1396

ویژه نامه شهرستان فردیس ضمیمه شماره 703 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
16 اردیبهشت 1396

تعرفه عوارض شهرداری هشتگردسال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

تعرفه عوارض شهرداری گلسار سال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

تعرفه عوارض شهرداری تنکمان سال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

تعرفه عوارض شهرداری اشتهاردسال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

تعرفه عوارض شهرداری چهار باغ سال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

تعرفه عوارض شهرداری نظرآباد سال 96 ضمیمه شماره 653 روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
15 بهمن 1395

ویژه نامه شهرداری آسارا ضمیمه روزنامه پیام سپیدار منتشر شد. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
11 شهریور 1395

آگهی لیست کارشناسی موتور سیکلت پارکینگ فدک در روزنامه پیام سپیدار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
8 اردیبهشت 1395

تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر ضمیمه شماره پانصد و یکمین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
25 اسفند 1394

آگهی لیست کارشناسی موتور سیکلت و خودروهای موجود در پارکینگ طاها . شورای مبارزه با مواد مخدر امروز شنبه یکم اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
2 اسفند 1394

آگهی لیست کارشناسی موتور سیکلت و خودروهای موجود در پارکینگ حمید امروز شنبه یکم اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه

تاريخ ارسال:
2 اسفند 1394

تعرفه عوارض شهرداری شهر جدید هشتگرد ضمیمه شماره چهارصد و نود و چهارمین شماره روزنامه پیام سپیدار امروز شنبه یکم اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار منتشر شد و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. روزنامه پیام سپیدار را می توانید از کیوسک های مطبوعاتی سطح استان البرز تهیه کنید. دسته بندي:
ویژه نامه / پیام سپیدار

تاريخ ارسال:
1 اسفند 1394