24 مرداد 1396
شماره خبر: 182415

مسئولیت اجتماعی چیست؟

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت

مسئولیت اجتماعی چیست؟


با توجه به جدایی و قهر سازمان ها از محیط اجتماعی،اقلیمی و زیستی و بی التفاتی مدیران به مسائل و مشکلات بیرون سازمان موجب شده باب جدیدی درمدیریت گشوده شود به نام مدیریت مسائل عمومی دراین بخش مدیران دیگر مسئول سازمان خود نبودند بلکه باید مسائل اجتماعی و زیستی پیرامون خودرا از دور و نزدیک درنظر گیرند و برآنها مدیریت کنند.
طیق تعریف ویلسون "مدیریت مسائل عمومی برنامه ای است که سازمان برای افزایش دانش خود درباره فرایند خط مشی گذاری عمومی و بالابردن مهارت و اثربخشی اش به جهت مداخله وکنترل این فرایند، به کار می گیرد". ماهیت مسائل عمومی ،عمومی بودن آن است وبرهمه آحاد جامعه اثر می گذارد و با توجه به این نوع اثرگذاری وعمومیت پیداکردن آن به فرایند خط مشی عمومی راه می یابند و با تصویب رسمی قوانین ومقررات قواعد بازی برای سازمان ها تغییر می کند.مدیران باید از جزءنگری وشیفتگی صرف نسبت به اهداف سازمان خود دست بردارند و اهداف جامعه وکشور را به عنوان راهنمای خود در تلاش هایشان قرار دهند.امروزه دیگر نمی توانیم جامعه ای سربلند وکشوری سرافراز داشته باشیم درحالی که مدیران وسازمان های آن هرکدام به دنبال اهداف سازمانی خود باشندو منافع کلی را مدنظر نداشته باشند .باید بین سازمانها و اهدافشان با جامعه پیوند زده شود و در منشور هرسازمانی اهداف اجتماعی سرلوحه امور قرار گیرد.رشد اقتصادی وتوسعه و بهبود اجتماعی دو وجه یک واقعیت اند و سازمان ها باید برای نیل به هردو اهتمام ورزند.سازمان ها اگر به اهداف اجتماعی حرمت ننهند آلودگی محیط،فقر و بیماری،تبعیض و نابسامانی محیطشان را فرا خواهد گرفت واگر با اندکی دوراندیشی به قضیه بنگرید این مشکلات آخرالامر گریبان خودشان را نیز می گیرد و متحمل هزینه های مختلفی خواهند شد.امروزه در اطرافمان شاهد انهدام محیط طبیعی،نابسامانی درمحیط کار،نشت مواد آلوده به محیط زیست وآلودگی هوا و سایر مشکلات اجتماعی می باشیم .برای حل این مسائل چه باید کرد وچه اقدامی باید صورت گیرد؟ یکی از اقداماتی که انجام می گیرد به جهت حل مشکلات ایجاد شده وضع قوانین ومقررات وجرائم سنگین برای سازمان ها وشرکتهایی که به وظایف خود درمقابل محیط خارجی سازمان خود عمل نمی کنند که این راه حل به جهت اینکه دارای شدت بالایی است عمدتا باعث نارضایتی سازمان مربوط خواهد شدورعایت استانداردهای تعیین شده فقط در روز بازدید توسط سازمانهای نظارتی خلاصه می شود ولیکن جامعه را نمی توان از طریق دستور به کاری واداریم. راه حل موقتی دیگر که این روزها محور بحث می باشد تعطیلی پنج شنبه ها به جهت کاهش آلودگی هوا که این راه حل هم توجه به معلول بوده است ومشکلی حل نخواهد کردومسئله اصلی همچنان باقی است ونشانه های مشکلات فقط کاهش می یابد.اما درصورتی که سازمانها وشرکتها اگر خودشان قبل از اینکه دولتها برای آنها قانون بگذارند وخودشان به وظایفشان در مقابل بااجتماع توجه کنند وحرکتهای داوطلبانه را انجام دهند به نفع آنها خواهد بود بدلیل اینکه قدرت دولتها را خنثی می کنندواز وضع قوانین اضافی جلوگیری می کند. قراردادن جریمه وقوانین سفت وسخت نه تنها مسائل را حل نخواهد کرد ولیکن زمینه های فساد را ایجاد خواهد کرد.وضع قوانین ومقررات ضرورت دارد اما وظایف اخلاقی که نشان دهنده تعهدات سازمان نسبت به جامعه می باشد که همان مسئولیت اجتماعی است بسیار اساسی ومهم است .که این وظیفه مورد موافقت همگان نیست بدلیل اینکه اعتقاد دارندباوجه به اینکه هدف سازمان ها وشرکتها کسب سود وافزایش منافع اقتصادی است درگیر شدن دراین فعالیتها آنها را از مسر اصلی خارج می کند ،دیگر اینکه انجام این فعالیتها باعث افزایش قیمت کالا وخدمات می باشد،باعث کاهش قدرت رقابت وغیره ..می شود واینکه امروزه مشاهده می شود توافق و اجماع میان طبقات وگروه های مختلف جامعه وجود ندارد. فلذا تازمانی که این تفکر وجود دارد که افراد وگروهها وسازمانها وشرکتها منافع فردی را به منافع عامه ترجیح می دهند ونسبت به وظایف خود نسبت به محیط بیرونی کم کاری می کنند وباعث آلودگی هوا ومحیط زیست و به طور کلی مسائلی را ایجاد می کنند که بر انتظارات مردم تاثیر می گذاردو باعث نارضایتی آحاد جامعه میشوند تعطیلی پنج شنبه ها ،کاهش ساعات کاری و جریمه های سنگین مشکل آلودگی هوا را حل نخواهد کرد مگر اینکه سازمان ها وشرکتها به وظایف مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.
حسین سیمایی چافی

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود