17 خرداد 1400
شماره خبر: 254487

کارگاه آموزشی قانون کار در ایران در پارک علم و فناوری البرز برگزار شد

سپیدار‌آنلاین: گروه اقتصادی

 کارگاه آموزشی قانون کار در ایران در پارک علم و فناوری البرز برگزار شد


کارگاه آموزشی قانون کار در ایران با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و فناور با قانون کار و انواع قراردادهای کار در پارک علم و فناوری البرز برگزار شد.
، مهندس آتنا آریائی مدیر مالی شرکت فناورآوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای یکپارچه مدیریت منابع سازمانیERP) مستقر در پارک علم و فناوری البرز، در این کارگاه آموزشی به تشریح موضوعات مختلف در حوزه قانون کار از جمله آشنایی با قانون کار ، انواع قرارداد کار، آشنایی با تکالیف کارفرمایان و کارگران و تنظیم قرارداد کار موقت، دائم وقراردادهای عدم افشا پرداخت. وی ضمن ارائه تعاریفی از کارگاه، کارگر وکارفرما ضمن ارائه تعریفی از قرارداد كار گفت: به استناد ماده 7قانون کار؛ قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي یا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعي كاري را براي مدت موقت یا مدت غیرموقت براي كارفرما انجام مي دهد . دركارهائي كه طبیعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود . در كارهائي كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمي تلقي مي شود. آریایی با اشاره به شرایط انعقاد قرارداد تصریح کرد: براساس ماده 9قانون کار، براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط؛ الف؛ مشروعیت مورد قرارداد ب؛ معین بودن موضوع قرارداد چ ؛ عدم ممنوعیت قانوني و شرعي طرفین در تصرف اموال یا انجام كار الزامي است. مدرس کارگاه پارک علم و فناوری البرز ضمن تشریح موضوعات مواد مختلف در حوزه قانون کار، مواد حقوقی و قانونی مربوط به کارگاه، کارگر و کارفرما و همچنین مسئولیت های مربوط به وزارت کار و همچنین بحث بیمه بیکاری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. گفتنی است دوره های آموزشی توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناوری پارک علم وفناوری البرز جهاددانشگاهی که با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود با استقبال شرکت کنندگان روبروست.