تصویر روزنامه پیام سپیدار اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرارودهای کشاورزی کرج

روزنامه پیام سپیدار اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرارودهای کشاورزی کرج

پرینت       شماره خبر: 271108 01 مرداد 1401 - 13:03 سپیدار آنلاین: روزنامه پیام سپیدار شماره 1945ر روزنامه پیام سپیدار اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرارودهای کشاورزی کرج منتشر شد.